Kansen voor toeristische sector Nijmegen

Nijmegen, 3 februari 2009

Nijmegen neemt kansen voor toeristische sector onder de loep

Het toerisme vormt een bron van inkomsten en werkgelegenheid voor de Nijmeegse stadseconomie. De gemeente Nijmegen wil in een nieuwe beleidsnota Toerisme kansen, ontwikkelingen en bedreigingen in beeld brengen en een toekomstvisie voor de Nijmeegse toerismesector formuleren. Belanghebbenden uit de stad worden nauw bij het proces betrokken.

Het is van belang voor de toekomst van de Nijmeegse economie om het toerisme als banenmotor te behouden, of zelfs uit te bouwen. Groei van de toeristische sector zorgt voor een toename van de directe werkgelegenheid, maar ook van afgeleide werkgelegenheid in bijvoorbeeld de horeca, detailhandel en dienstverlening.

Het college stelt de raad nu in een startnotitie voor, om overkoepelend toerismebeleid te maken. Hiervoor brengt het college in kaart wat de sterkten en zwakten van het huidige toeristische aanbod van de stad zijn. Ook biedt de beleidsnota inzicht in ontwikkelingen, trends en kansen en een visie op de toekomst van de sector. De nieuwe nota moet alle aan toerisme gerelateerde beleidslijnen verbinden, zoals cultuur, sport, duurzaamheid, recreatie, economie en citymarketing.

Om de beleidsnota op te laden, verkent de gemeente het gewenste toeristische profiel van Nijmegen. Ook wordt onderzocht hoe de aangeboden activiteiten en bestaande en nieuwe toeristische locaties zich nog meer en beter kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld door samenwerking, promotie, betere faciliteiten of door in het aanbod meer te focussen op het aantrekken van bepaalde doelgroepen, zoals twintigers, gezinnen met kinderen en senioren.

Het college wil aan het beleid meteen een uitvoeringsprogramma met concrete activiteiten koppelen, dat samen met belanghebbenden wordt vormgegeven. De gemeente organiseerde hierover in december al een brainstorm met initiatiefnemers en experts in de stad, om nieuwe ideeën voor het versterken van het toerisme in Nijmegen te verzamelen. Als de raad akkoord gaat, organiseert de gemeente in april ook een publiek debat, waarbij geïnteresseerden mogen meepraten over de conceptnota, het uitvoeringsprogramma en de ontwikkelkansen voor de Nijmeegse toeristische sector. Naar verwachting besluit de raad nog voor de zomer over de definitieve nota, waarin de input vanuit de stad is verwerkt. 
 
Bron Gemeente Nijmegen
 
 
Rubriek Toerisme Nijmegen e.o.