Traianusplein wordt mogelijk rotonde

Nijmegen, 15 mei 2007

Het college van B&W wil laten onderzoeken of het mogelijk is om het Traianusplein om te vormen tot rotonde. Dat is een van de punten uit de Ruimtelijke verkenning Waalkade/Ooijpoort, die vandaag is vastgesteld door het college. Andere ideeën waarvan de haalbaarheid onderzocht zal worden, zijn de realisatie van een Natuurcentrum Rivieren Nederland onder de Waalbrug en de mogelijkheden voor woningbouw tussen Ubbergseweg en Generaal Gavinweg.

Door het omvormen van het Traianusplein wordt de verkeerscapaciteit wat groter en verbetert de overzichtelijkheid voor de weggebruikers. Bovendien neemt een rotonde minder ruimte in beslag waardoor er mogelijkheden ontstaan voor bebouwing aan de noord-oostzijde. Het Natuurcentrum Rivieren Nederland, dat een plek zou kunnen krijgen onder de Waalbrug, zou onderdak moeten gaan bieden aan een bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer, het Natuurmuseum Nijmegen en het Milieu Educatie Centrum. Voor de bebouwing aan de Ubbergeseweg wordt gedacht aan stadswoningen met tuinen, die aansluiten op de bestaande bebouwing.

Het college wil bovendien verder met de aanpak van de omgeving Valkhofpark/Hunnerpark. De opknapbeurt van het Valkhof maakt inmiddels onderdeel uit van de aanbesteding voor de Donjon. Het Hunnerpark en het nieuwe Waalpark (op de plek van het bloemenwapen) moeten aantrekkelijke groengebieden worden die beter aansluiten op de stad. Het Waalpark moet geschikt worden voor evenementen. Voor het Kelfkensbosplein, dat nu als leeg en ongezellig wordt ervaren, worden ook verschillende ingrepen voorgesteld die ervoor moeten zorgen dat het plein beter aansluit bij de omgeving en aantrekkelijker wordt.

De plannen voor de oostelijke Waalkade en omgeving komen voort uit drie eerder vastgestelde visies: de Visie Waalkade, Toekomstperspectief Valkhofpark/Hunnerpark en omgeving en het Plan Ooijpoort. Alle voorstellen uit de drie visies zijn nu gebundeld in een voortgangsrapportage die ook vandaag door het college is vastgesteld.

De ideeën uit de Ruimtelijke verkenning Waalkade/Ooijpoort worden op dinsdag 5 juni a.s. om 20.00 uur gepresenteerd aan omwonenden en belanghebbenden. Tijdens die bijeenkomst zal ook de stand van zaken van de overige onderdelen van de visie Waalkade worden toegelicht zoals de aanleg van een lift/roltrap bij de Veerpoorttrappen en de omvorming van de damwand op de westelijke Waalkade. De bijeenkomst wordt gehouden in het Kolpinghuis.
  
Bron: Gemeente Nijmegen