Tweede Woondeal Arnhem-Nijmegen ondertekend

De Woondeal Arnhem-Nijmegen is geactualiseerd. 8 maart ondertekenen minister De Jonge,
gedeputeerde Kerris en bestuurders namens de 18 regiogemeenten deze deal. Hiermee
bestendigen zij de samenwerking voor een gezondere woningmarkt. Met deze afspraken draagt
de regio bij aan een derde deel van de Gelderlandse woningbouwopgave. Uniek aan de
Woondeal in Arnhem-Nijmegen is dat deze niet alleen gaat over woningen bouwen. Het gaat
ook over het beter benutten van bestaande woningen, circulariteit en wonen met welzijn en
zorg.

woon regio deal nijmegen

In 2020 sloten het Rijk, de provincie Gelderland, en de gemeenten hun eerste Woondeal. Met deze
Woondeal is een samenwerking tot stand gekomen gericht op realisatie van meer woningen in de
regio. Overheden werken hierbij intensief samen met woningcorporaties en marktpartijen. Sindsdien is
duidelijk geworden dat de opgave groeit en extra inzet vraagt. Dit is verankerd in de nieuwe
Woondeal. Carol van Eert, voorzitter van het bestuurlijk overleg dat de Woondeal begeleidt: “het
mooie van deze Woondeal vind ik dat we voortbouwen op wat we de afgelopen jaren in gang hebben
gezet. We geven zelfs extra gas. Anders dan de vorige Woondeal staan niet de getallen centraal,
maar hebben we veel duidelijker hoe we dit willen doen.”

Voorzitter Hubert Bruls wil benadrukken dat er wel randvoorwaarden ingevuld moeten worden om
deze woonambities waar te maken. “Kijk bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit: zonder beter en
kwalitatief meer fietsvoorzieningen en openbaar vervoer en een doortrekking van de A15 gaat het niet
lukken.”

33.000 tot 38.000 woningen toevoegen
Tot en met 2030 komen er in de regio minimaal 33.000 woningen bij. De gemeenten spannen zich in
om dit aantal te verhogen naar 38.0000. Een belangrijk deel van deze woningen komt op de
grootschalige woningbouwlocaties Arnhem Spoorknoop-Oost, Stationsgebied Nijmegen en
Kanaalzone-Zuid in Nijmegen. Ook in de andere gemeenten komt er extra inzet voor verschillende
woningbouwlocaties. Met corporaties en marktpartijen onderzoekt de regio kansen in de bestaande
woningvoorraad om snel meer woningen te krijgen. In totaal investeert het Rijk 400 miljoen euro in de
regio. Daarnaast zetten de provincie Gelderland en de gemeenten extra mensen in om woningbouw
vlot te trekken.

30% sociale huur in elke gemeente
Belangrijk in de nieuwe Woondeal-afspraken is de overeenkomst tussen de gemeenten dat elke
gemeente een gelijke bijdrage levert aan de huisvesting van aandachtsgroepen. Dan gaat het
bijvoorbeeld om mensen met een zorgvraag of mensen die dakloos dreigen te worden. Iedere
gemeente zet zich daarom in voor 30% sociale huur bij nieuwbouw. Ook is de regio landelijke
koploperregio ‘Een thuis voor iedereen’. Dit houdt in dat wordt gewerkt aan wijken en buurten waar
ook mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag lang zelfstandig kunnen wonen.

Bovengemiddelde inzet nodig
De bouw van meer woningen en van meer betaalbare woningen vraagt een stevige inzet van alle
partijen. Er zijn voldoende bouwmogelijkheden. Maar; de bouwkosten stijgen, stikstof belemmert
bouwmogelijkheden, personeelstekorten spelen op veel plaatsen. Rijk, provincie en gemeenten
bundelen hun krachten om deze problemen op te lossen. De Woondeal helpt om dan belemmerende
regelgeving op te lossen.

Ondersteuning van corporaties en bouwbedrijven
De woningcorporaties en bouwers in de regio ondersteunen de ambities zoals vastgelegd in de
Woondeal. De regio is daar blij mee. Zij moeten immers de Woondeal voor een groot deel uitvoeren.