Uitstoot fijn stof en stikstofdioxide scheepvaart

Nijmegen, 19 juni 2007

Scheepvaart stoot minder fijn stof en stikstofdioxide uit dan gedacht

De scheepvaart op de Waal heeft nauwelijks effect op het fijn stof in de lucht. Dit blijkt uit een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM heeft in opdracht van de gemeente Nijmegen en het Milieu- en NatuurPlanbureau metingen verricht langs de Waal om de invloed van scheepvaart op de lokale luchtkwaliteit te bepalen. Ook de hoeveelheid stikstofdioxide is minder dan gedacht, maar nog steeds veel. De gemeente gaat, samen met andere gemeenten met dezelfde problematiek, de ministeries van VROM en V&W verzoeken snel maatregelen te nemen om de scheepvaart schoner te krijgen.

De scheepvaart op de Waal zorgt buiten de oevers van de Waal niet voor overschrijdingen van wettelijk vastgestelde grenswaarden voor luchtvervuilende stoffen. Scheepvaartemissies vormen dan ook geen bedreiging voor lokale bouwplannen zoals bijvoorbeeld het Waalfront.
Wel draagt de scheepvaart bij aan een verhoogde achtergrond-concentratie in de nabijheid van de Waal.

De Waal is een van de drukst bevaren routes voor de binnenvaart in Nederland. De uitstoot van de schepen heeft invloed op de luchtkwaliteit langs de rivier. Alle overheden in het land proberen er voor te zorgen dat de luchtkwaliteit binnen de normen blijft en deze te verbeteren. Vandaar dat het belangrijk is te weten hoeveel de uitstoot bedraagt en wat de invloed is op de omgeving.

Het onderzoek van het RIVM is een vervolg op een TNO-onderzoek uit 2004. De metingen zijn in januari 2005 gestart en voorjaar 2006 afgerond. Uit de rapportage van het RIVM blijkt dat de uitstoot van stikstofdioxide (NO2) van de schepen die eroverheen varen erg groot is. Hij is gelijk aan die van een weg waar 106.000 voertuigen per dag over rijden. Ter vergelijking: over de Waalbrug rijden op een werkdag 60.000 voertuigen. Het TNO-rapport uit 2004 berekende een uitstoot van stikstofidoxide vergelijkbaar met een weg met 140.000 gebruikers.

Voor het fijn stof (PM10) trekt het RIVM een andere conclusie. Volgens TNO kwam de Waal overeen met een weg met 110.000 voertuigen per dag. Volgens het RIVM is de bijdrage van de scheepvaart aan de lokale luchtkwaliteit wat betreft fijn stof nihil. Het valt weg binnen de ruis van andere bronnen. Ook TNO heeft eerder onderkend dat de emissiefactoren van scheepvaart voor fijn stof in de literatuur mogelijk veel te hoog zijn. Dit bleek uit een meetonderzoek elders naar luchtkwaliteit door zeescheepvaart.

Gemeenten kunnen zelf weinig maatregelen nemen om luchtvervuiling door de scheepvaart tegen te gaan. Het ministerie van V&W heeft wel een maatregelenpakket om de binnenvaart schoner te krijgen. Nijmegen treedt daarom in overleg met andere gemeenten, die ook te maken hebben met de invloed van scheepvaart op de luchtkwaliteit, om samen de ministeries van VROM en V&W te verzoeken de maatregelen snel uit te voeren en ook extra inspanningen te verrichten om de luchtvervuiling veroorzaakt door de scheepvaart te verminderen.

Bron: Gemeente Nijmegen