Verlenging anonimiseren sollicitatiebrieven

Nijmegen, 3 april 2007

Experiment anonimiseren van sollicitatiebrieven wordt verlengd

De gemeente Nijmegen verlengt het experiment met het anonimiseren van sollicitatiebrieven met een half jaar. Een tussentijdse evaluatie van de maatregel wijst uit dat allochtone sollicitanten vaker worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Omdat mogelijk ook andere factoren een rol spelen, wil het college van burgemeester en wethouders de proef met een half jaar verlengen en nader onderzoek laten verrichten.

In juli 2006 besloot het college van burgemeester en wethouders te gaan experimenteren met het weglaten van bepaalde persoonsgegevens in sollicitatiebrieven. Op verzoek van de gemeenteraad werd het experiment beperkt tot zes maanden en de helft van de gemeentelijke directies. Dit experiment heeft plaatsgevonden tussen 1 augustus 2006 en 1 februari 2007, en bestond uit het weglakken van de naam, geboorteplaats, nationaliteit, land van herkomst en e-mailadres in alle ontvangen sollicitatiebrieven, cv’s of andere bijgevoegde documenten van sollicitanten bij die directies.

Doel van de proef was te onderzoeken of de kansen van allochtonen om te worden uitgenodigd voor een eerste sollicitatiegesprek, verbeteren door het anonimiseren van alle sollicitatiebrieven. Een regelmatig terugkerende klacht van allochtonen is namelijk dat werkgevers hen niet uitnodigen voor een gesprek vanwege hun buitenlandse afkomst. Of dat werkelijk de reden is dat ze niet worden uitgenodigd, en of dat ook gebeurt bij de gemeente Nijmegen is moeilijk vast te stellen. Mogelijke discriminatie ‘aan de poort’ lijkt echter op eenvoudige wijze bemoeilijkt te kunnen worden door ontvangen sollicitatiebrieven te anonimiseren.

De evaluatie van het experiment laat zien dat er sprake is van een zeker effect. In directies waarin sollicitatiebrieven zijn geanonimiseerd werden allochtone en autochtone sollicitanten in dezelfde mate uitgenodigd. Bij directies waarin de brieven in deze periode niet zijn geanonimiseerd, lag het percentage uitgenodigden bij de allochtone sollicitanten duidelijk lager dan bij de autochtone sollicitanten.

Het valt echter niet uit te sluiten dat hierbij ook andere factoren een rol spelen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan zaken die te maken hebben met verschillen in de wijze van selecteren tussen directies.

Het gevonden resultaat ligt ook niet direct in het verlengde van wat leidinggevenden en P&O-adviseurs ervaren. Zij denken dat ze niet anders geselecteerd zouden hebben als ze op de hoogte waren geweest van de weggelaten informatie.

Om beter te kunnen vaststellen of anonimiseren van sollicitatiebrieven een bruikbaar instrument is, wil het college van burgemeester en wethouders meer bevestiging van het effect.
In de periode 1 mei tot 1 november 2007 worden de sollicitatiebrieven bij enkele directies wederom geanonimiseerd. Dit keer zijn dat de directies die bij het eerste experiment als controlegroep hebben gediend en waar dus niet werd geanonimiseerd. De andere directies (waar tot 1 februari 2007 werd geanonimiseerd) dienen deze keer als controlegroep.

In november 2007 vindt een evaluatie van het vervolgexperiment plaats. Het college neemt in december 2007 een definitief besluit over het al dan niet doorgaan met het anonimiseren van sollicitatiebrieven.

Bron: Gemeente Nijmegen