Vervolgmaatregelen tegen files op Waalbrug

Nijmegen, 9 september 2008

Bedrijfsbusjes die forenzen via de busbaan op de Waalbrug naar hun werk in Nijmegen brengen, aanpassing van de rijbanen bij het Keizer Traianusplein, uitbreiding van de Waalsprinter. Deze en andere maatregelen die bijdragen aan het tegengaan van de files op de Waalbrug worden de komende jaren uitgevoerd cq. voorbereid. De maatregelen zijn opgesteld in overleg met interne en externe partners van de gemeente Nijmegen.

In december 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders het 10-puntenplan filebestrijding Waalbrug vastgesteld. Dit plan bestond uit 10 maatregelen die, vooruitlopend op structurele oplossingen als de Stadsbrug en Hoogwaardig Openbaar Vervoer op het traject Waalsprong-centrum-Heijendaal, op korte termijn kunnen bijdragen aan het verbeteren van de bereikbaarheid van Nijmegen. Voor 2008 en 2009 zijn nieuwe financiële middelen beschikbaar. Hiermee kunnen de maatregelen worden voortgezet of uitgebreid, en kunnen ook nieuwe korte-termijnmaatregelen worden opgestart. Tevens participeert Nijmegen in een regionale Taskforce van overheden en bedrijfsleven die als doel heeft te komen tot een reductie van het aantal autokilometers tijdens de spits met minstens vijf procent.

De nieuwe maatregelen zijn:
– ‘Mijn Waalsprinter’: herkenbare bedrijfsbusjes die forenzen via de busbaan op de Waalbrug naar hun werk in Nijmegen brengen.
– Aanpassing van de rijbanen bij het Keizer Traianusplein d.m.v. betere afwikkeling van de rechtsafbeweging richting Kelfkensbos. Dit levert meer ruimte voor verkeer dat naar Kleef en Ubbergen moet, waardoor de terugslag van wachtende auto’s wordt verminderd.
– Het aanbieden van dynamische reisinformatie langs de A325 die de wachttijd aangeeft tot het Keizer Traianusplein. Via de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (www.nationaaldatawarehouse.nl) wordt in de loop van 2009 ook verkeersinformatie over de A325 beschikbaar gesteld voor diverse media (bv. internet en radio) en navigatiesystemen.
– Het verbeteren van de doorstroming stadinwaarts via de A50 en knooppunt Neerbosch zodat de route naar Nijmegen via de A50 een aantrekkelijk alternatief wordt voor mensen die nu de Waalbrug nemen.

Een aantal bestaande maatregelen wordt voortgezet cq. uitgebreid:
– Uitbreiding transferium Waalsprinter van 200 naar 550 plaatsen.
– Verbeteren van de infrastructuur voor het openbaar vervoer (o.a. via de ombouw van de A325 tot Prins Mauritssingel in het voorjaar van 2009).
– Optimalisatie van de verkeersregelinstallaties op de singels.
– Onderzoek en monitoring van de file.
– Experiment met een verkeersarchitect voor de duur van 3 jaar.
– Stimuleren van het gebruik van de Bikedispenser ter hoogte van de P&R Lent.

Ook wordt een tweetal maatregelen nader onderzocht:
– Gratis ‘probeerkaartjes’ voor de bus voor nieuwe bewoners van de Waalsprong.
– Een beloningssysteem voor mensen die tijdens de ochtend- en avondspits met de fiets i.p.v. met de auto de Waalbrug en Snelbinder oversteken.

De nieuwe maatregelen zijn tot stand gekomen in overleg met interne partners en externe partners (Kamer van Koophandel, VCC Oost, de Sint Maartenskliniek en Stadsregio Arnhem Nijmegen). Naast bovengenoemde actiepunten tekent de gemeente Nijmegen als koploper met 34 regionale partners het convenant ‘Offensief Bereikbaarheid’. Dit convenant is opgesteld door de regionale Taskforce Mobiliteitsmanagment. Daarin is samen met grote werkgevers, ondernemersorganisaties en regionale overheden onder andere gekeken naar anti-filemaatregelen die werkgevers zelf kunnen nemen. Daarbij valt te denken aan flexibele werktijden en het stimuleren van thuiswerken. De gemeente Nijmegen zal zich daarnaast maximaal inzetten om werknemers te stimuleren voor hun woonwerk-verkeer gebruik te maken van het openbaar vervoer en de fiets.
Het Rijk heeft voor de plannen van de Arnhems-Nijmeegse Taskforce en vijf andere regionale Taskforces 100 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Bron Gemeente Nijmegen
 
Rubriek Auto en vervoer