Miljoenensubsidie voor Waalfront

Nijmegen, 12 december 2008
 
De gemeente Nijmegen krijgt voor de ontwikkeling van het Waalfront een forse subsidie van het Rijk. Het gaat om geld uit het Nota Ruimtebudget, waaruit het Kabinet vandaag 25 miljoen euro heeft toegewezen aan de transformatie van het bedrijventerrein langs de Waal tot een nieuw stedelijk woongebied.

De gemeente is verheugd over de toekenning van de subsidie, die volgt op de eerdere Koers West-bijdragen vanuit het Rijk voor de Stadsbrug en het bedrijventerrein Noord-Oost Kanaalhavens. Ook de provincie Gelderland, die Waalfront heeft aangewezen als Gelders sleutelproject en samen met Nijmegen optrekt richting Den Haag, heeft eerder al negen miljoen euro aan het Waalfront toegekend.

Nijmegen zet de subsidies in voor de aankoop van gronden en bedrijfspanden in het Waalfrontgebied. De gronden worden straks doorverkocht aan het Ontwikkelingsbedrijf Waalfront (OBW), de in oprichting zijnde onderneming van de gemeente en samenwerkingspartner Rabo Bouwfonds. Het OBW verzorgt de grondexploitatie van het project.

In de komende periode zullen de activiteiten rondom het Waalfront zich voornamelijk richten op de verwervingen in het gebied. Hierbij staan het behoud van de werkgelegenheid voor Nijmegen en omgeving en het bieden van een nieuw toekomstperspectief voor de te verhuizen bedrijven voorop.

Met de goedkeuring van het bestemmingsplan Waalfront door Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland vorige week, kan het OBW ook juridisch gezien starten met de herontwikkeling van het gebied. Het terrein van De Gelderlander is als eerste aan de beurt. Deze locatie komt vanaf 2010 vrij. De planvorming voor dit deel van het Waalfront start naar verwachting medio 2009.

Het Waalfront is een belangrijk onderdeel van de ontwikkelingen rondom de Waal in Nijmegen, waarmee de stad nadrukkelijk het gezicht naar de rivier richt. Andere projecten zijn de aanleg van de tweede stadsbrug, de realisering van het nieuwe stadsdeel de Waalsprong en de dijkverlegging bij Lent. In de Nota Ruimte is dit geheel aan projecten aangewezen als ‘kerngebied voor innovatieve economische en stedelijke ontwikkelingen’.
 
Bron Gemeente Nijmegen