Waalfront – Ontwerpbestemmingsplan

Nijmegen, 2 november 2007

Plannen voor Waalfront vastgelegd in ontwerpbestemmingsplan

De inspraakreacties op het voorontwerp-bestemmingsplan Waalfront en het voorontwerp-bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Noord-Oostkanaalhavens hebben tot enkele wijzigingen in de plannen geleid. Het gaat daarbij vooral om de maximale bouwhoogte en bebouwing aan de oever van de Waal. De meeste inspraakreacties hadden betrekking op de nieuwe stadsweg.

Met het verwerken van de inspraakreacties zijn de ontwerp-bestemmingsplannen vastgesteld door burgemeester en wethouders. Dit is een belangrijke procedurele stap om de ontwikkelingen in het Waalfront juridisch mogelijk te maken.

De meeste inspraakreacties op het voorontwerp-bestemmingsplan Waalfront gingen over de nieuwe stadsweg door het gebied en de gevolgen daarvan voor verkeer en milieu. Ook de verkleining van de haven was onderwerp van inspraak. Gebruikers van de haven zijn bang dat het in- en uitvaren door het plan belemmerd wordt. Onderzoek door Marin wijst uit dat niet de verkleining van de haven, maar de havenmond de beperkende factor is en deze verandert niet in het plan. Het bestemmingsplan maakt het wel mogelijk om de havenmond te vergroten.

De inspraakreactie van defensie heeft er voorlopig toe geleid dat in het bestemmingsplan de bouwhoogte in deelgebied de Bakens wordt beperkt tot maximaal vijfenzestig meter boven NAP. Dit heeft te maken met mogelijke verstoring van de radar van Volkel. De ambities uit het masterplan Waalfront blijven niettemin overeind. De gemeente treedt in overleg met het Rijk om de mogelijkheden te bekijken. In het bestemmingsplan komt de gemeente hier op terug. Aan de oevers van de Waal wordt eveneens niet zonder instemming van het Rijk gebouwd.

Op het voorontwerp-bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Noord-Oostkanaalhavens zijn geen inspraakreacties binnengekomen.

In verband met de toekomstige geluidsbelasting heeft het college, naast de ontwerp-bestemmingsplannen, ook een ontwerpbesluit Hogere Waarde vastgesteld. Hierin is vastgelegd waar woningen aan moeten voldoen die in een gebied komen met een hoge geluidsbelasting.

Met de ontwerp-bestemmingsplannen wordt de volgende stap gezet in de realisatie van het Waalfront. Burgemeester en wethouders kiezen in het Waalfront voor een combinatie van wonen, werken en recreatie. In het gebied varieert de stedenbouwkundige opzet van dichte stedelijkheid tot parkachtige groene ruimte. Er komt een aantrekkelijk en gevarieerd woningaanbod, vooral voor starters en senioren. Het Waalfront vormt straks de schakel tussen het centrum en het westelijk deel van Nijmegen. De bouwactiviteiten in het Waalfront gaan vanaf 2009 van start. Rond 2025 is het nieuwe woongebied aan de Waal naar verwachting klaar.

De ontwerp-bestemmingsplannen en het ontwerpbesluit Hogere Waarde liggen van 6 november tot 18 december ter visie voor de zienswijzen-procedure. Vervolgens worden de plannen, al dan niet gewijzigd, aan de gemeenteraad voorgelegd.

Bron: Gemeente Nijmegen