Waalfront – Overeenkomst Gemeente en Rabo

Nijmegen, 27 november 2007

Gemeente en Rabo Vastgoed sluiten samenwerkingsovereenkomst Waalfront

Gemeente Nijmegen en Rabo Vastgoed gaan gezamenlijk het Waalfront in Nijmegen ontwikkelen. Op 27 november ondertekenen zij daarvoor een samenwerkingsovereenkomst. De partijen participeren ieder voor 50 procent in de grondexploitatie.

Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is opnieuw een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van het gebied langs de Waal. Voor de aankoop van de bestaande opstallen, het bouw- en woonrijp maken en het op de markt brengen van de gronden in het kilometerlange gebied, richten gemeente en Rabo Vastgoed het Ontwikkelingsbedrijf Waalfront (OBW) op. Rabo Vastgoed zal eenderde van de vastgoedontwikkeling voor haar rekening nemen.

De samenwerkingsovereenkomst volgt op de intentieovereenkomst Waalfront, op basis waarvan de gemeente en Rabo Vastgoed de afgelopen twee jaar gewerkt hebben aan het masterplan Waalfront. Dit plan is in nauwe samenwerking met belanghebbenden tot stand gekomen en is dan ook een van de belangrijkste uitgangspunten van de samenwerking. Het masterplan is geen blauwdruk, maar de daarin geformuleerde ambities zijn de komende twintig jaar wel leidend in de ontwikkeling van het gebied door OBW. Ook het bestemmingsplan Waalfront, dat momenteel in procedure is, heeft het masterplan als basis.

Het Waalfront
Het Waalfront is onderdeel van Koers West, een grootscheepse herontwikkeling van Nijmegen-West. Straks vormt het gebied de schakel tussen het centrum en het westelijk deel van Nijmegen. Het omvat de ontwikkeling van circa 2.600 woningen en voorzieningen als scholen, horeca, cultuurplaatsen, woon-werkateliers en kleinschalige bedrijvigheid die past bij de woonfunctie van het gebied. De stedenbouwkundige opzet van het gebied varieert van dichte stedelijkheid tot parkachtige groene ruimte. De rijke cultuurhistorie van de locatie heeft als inspiratiebron gediend voor de opzet van het masterplan. De bouwactiviteiten in het Waalfront gaan vanaf 2009/2010 van start. Rond 2025 is het nieuwe woongebied aan de Waal naar verwachting klaar.

Bron: Gemeente Nijmegen