Waalfront – Bestemmingsplan, milieueffectrapport

Nijmegen, 12 juni 2007

Inspraak op bestemmingsplannen en Milieueffectrapport Waalfront start

Burgers kunnen vanaf 13 juni hun reactie geven op het voorontwerp bestemmingsplan Nijmegen Waalfront, het voorontwerp bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Noord-Oostkanaalhavens en Milieueffectrapport (MER). Het MER geeft inzicht in de effecten van de plannen voor het Waalfront en de maatregelen die nodig zijn voor het woon- en leefmilieu in de omgeving. De bestemmingsplannen maken de ontwikkelingen van het Waalfront, eerder vastgelegd in het Masterplan, juridisch mogelijk.

Belangrijke conclusie van het MER is:
Er komen weer ontwikkelingsmogelijkheden voor de bedrijven op industrieterrein Westkanaaldijk vanwege de geluidseffecten van het Waalfront

Burgemeester en wethouders kiezen in het Waalfront voor een combinatie van wonen, werken en recreatie. In het gebied zal de stedenbouwkundige opzet variëren van dichte stedelijkheid tot parkachtige groene ruimte. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat in elk van de negen deelgebieden met een eigen sfeer, de relatie met de rivier te beleven is. Er komt een aantrekkelijk en gevarieerd woningaanbod, vooral voor starters en senioren. Het Waalfront vormt straks de nu nog ontbrekende schakel tussen het centrum en het westelijk deel van Nijmegen. Met het MER en de voorontwerpen van de bestemmingsplannen wordt de volgende stap gezet in de realisatie van het Waalfront. De bouwactiviteiten in het Waalfront zullen in 2009 van start gaan. De afronding wordt rond 2025 verwacht.

Op 21 juni is er een inspraakbijeenkomst van 19.30 tot 22.30 uur in het Kolpinghuis, Smetiusstraat 1. Er komt een toelichting op en informatie over de voorontwerpen van de bestemmingsplannen en het MER. Schriftelijke reacties op de voorontwerpen bestemmingsplan en het MER kunnen van 13 juni tot 25 juli gestuurd worden naar Burgemeester en wethouders van Nijmegen, t.a.v. Projectbureau G720, Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.
De voorontwerpen bestemmingsplan en het MER liggen ter inzage in het Open Huis, in de Stadswinkel. Meer informatie is er ook te vinden op www.nijmegen.nl/projecten/waalfront.