Totaalkaart Waalsprong

Totaalkaart Waalsprong toont samenhang nieuw stadsdeel

Nijmegen, 29 mei 2007

Plannen voor nieuwe woongebieden in Nijmegen-Noord liggen klaar. En Nijmegen staat voor een dijkverlegging bij Veur-Lent. Om de ruimtelijke samenhang bij de bouw aan het nieuwe stadsdeel zichtbaar te maken, hebben de gemeente en de Grondexploitatiemaatschappij (GEM) Waalsprong een actueel ontwikkelingsbeeld opgesteld.

In de wijken Visveld en Oosterhout zijn inmiddels 2.500 woningen gebouwd als onderdeel van de Waalsprong. Dit jaar gaan de bestemmingsplannen voor Laauwick, Groot-Oosterhout en het centrumgebied de Citadel in procedure. Dat maakt de bouw van 6.000 nieuwe woningen, maar ook winkels en andere voorzieningen mogelijk. Ook worden komend jaar plannen gepresenteerd voor een groot recreatief plassengebied tussen de woongebieden en voor een sportpark bij Oosterhout. Het ontwikkelingsbeeld ‘Waalsprong, Nijmegen bouwt aan een nieuw stadsdeel’ toont met een overzichtskaart de samenhang van verschillende projecten. Het is een actualisatie en verdere uitwerking van het Voorkeursmodel dat in 2003 is vastgesteld.

Het ontwikkelingsbeeld hoe laat zien hoe bij de nieuwe invulling van het gebied gebruik wordt gemaakt van bestaande elementen als water, cultuurhistorie, natuur en landschap. Zo is de ligging aan de Waal met het uiterwaardenlandschap een van de bijzondere kenmerken van het gebied die de inspiratie vormen voor de ruimtelijke plannen. Maar ook karakteristiek is het wegenstelsel, dat vanaf de oversteek bij de Waal uitwaaiert. Deze ‘lijnen’ zijn vergelijkbaar met het patroon van de hoofdwegen op de zuidoever van Nijmegen, in feite de ribben van de stad.

De nieuwe woongebieden in Nijmegen-Noord zijn gevarieerd, van stedelijk tot meer landelijk gelegen. Behalve woningen komen er kantoren, winkels, onderwijs-, sport- en cultuurvoorzieningen en mogelijkheden voor recreatie. Om de concrete plannen hiervoor verder uit te werken biedt het ontwikkelingsbeeld een kader, maar het is geen blauwdruk. Bij een groot en complex project als de bouw van een nieuw stadsdeel is het noodzakelijk om in te kunnen spelen op onverwachte zaken en veranderende omstandigheden. Het plan voor een tweede stadsbrug en het rijksbesluit voor de dijkverlegging zijn daarvan sprekende voorbeelden.

Volgens de planning is Nijmegen-Noord in 2020 compleet met in totaal 12.000 nieuwe woningen.