Waterhuishoudkundig Inrichtingsplan Waalsprong

Nijmegen, 26 juni 2007

Waterhuishoudkundig Inrichtingsplan Waalsprong vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Waterhuishoudkundig Inrichtingsplan Waalsprong 2006 (WIW) vastgesteld. Dit beleidsplan dient als basis voor de inrichting van het watersysteem in de Waalsprong. Het plan is ook de basis voor de Watertoetsprocedure die alle toekomstige bestemmingsplannen moeten doorlopen.

Voor de Waalsprong wordt een duurzaam watersysteem opgesteld, met aandacht voor waterkwantiteit, waterkwaliteit en ecologie. Een duurzaam watersysteem zorgt ervoor dat het milieu niet onnodig wordt belast. Regenwater- en afvalwaterafvoersystemen zijn zoveel mogelijk gescheiden. Ook wordt er zo min mogelijk water afgevoerd en geen water aangevoerd. Door voldoende ruimte voor waterberging aan te leggen, houden burgers droge voeten in natte tijden. In de toekomst gaan grote waterplassen een belangrijke rol spelen in het duurzame watersysteem van de Waalsprong. Door het in de plassen opgevangen water rond te pompen in droge tijden, worden de vijvers en singels van water voorzien.

Het door het college vastgestelde plan gaat ter accordering naar het Waterschap Rivierenland. Na vaststelling door het Waterschap, maken het Waterschap, gemeente Nijmegen en GEM Waalsprong onderling afspraken over de rollen, verantwoordelijkheden en financiën. Deze afspraken worden vastgelegd in een vervolgovereenkomst "Aanleg watersysteem Waalsprong".

Bron: Gemeente Nijmegen