Wmo-plan legt nadruk op preventie

Nijmegen, 6 februari 2007.

Wmo-plan legt nadruk op preventie

Betere samenhang tussen welzijnsinstellingen en samenwerking met zorg en belangenorganisaties helpt mensen langer zelfstandig functioneren. Het college van burgemeester en wethouders wil die samenwerking dan ook meer stimuleren. Dat is een van de belangrijkste uitgangspunten van het WMO-beleidsplan, waarop iedereen de komende vier weken kan reageren.

De Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moet mensen stimuleren en helpen zo lang mogelijk zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. Simpeler gezegd: iedereen moet kunnen meedoen. Wie dat niet meer zonder hulp kan heeft recht op hulp waardoor dat weer wel mogelijk wordt. De gemeente is daarvoor verantwoordelijk.

In het beleidsplan voor de uitvoering van de welzijnstaken uit die Wmo staan de voornemens voor de verschillende taken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Het gaat dan ondermeer om het bevorderen van de leefbaarheid en sociale samenhang in de verschillende wijken,om preventie van problemen bij kinderen en jongeren, ondersteuning van vrijwilligers, mantelzorg, zelfredzaamheid voor ouderen en gehandicapten en zogenoemde burgerparticipatie.

Op deze verschillende onderdelen is het college een groot aantal ondersteunings- en stimuleringsacties van plan. Uitgangspunt is om mensen te stimuleren actief te blijven en elkaar te helpen. Daarmee blijven mensen langer zelfstandig en betrokken bij de samenleving. Dat verhoogt de kwaliteit van het (samen)leven en voorkomt dat mensen eerder een beroep moeten doen op kostbare voorzieningen.

De plannen zijn tot stand gekomen in samenspraak met een groot aantal organisaties. Iedereen kan tot en met 6 maart reageren op deze plannen. De stukken liggen vanaf 7 februari ter inzage in het Open Huis en zijn te vinden op www.nijmegen.nl, wonen en leven, Wmo. Na de inspraakperiode verwerkt het college deze inspraak in een definitief plan dat wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Bron: Gemeente Nijmegen