Landelijke steun voor nieuw woongebied Waalfront

Nijmegen, 31 juli 2007

Het kabinet stelt een subsidie in het vooruitzicht voor het Nijmeegse project Waalfront. Het belang van de omvorming van het verouderde industriegebied aan de Waal tot aantrekkelijk woonmilieu wordt hiermee ook op landelijk niveau onderkend. Voor de realisering van het project heeft Nijmegen rijkssubsidie nodig.

In het kader van de Nota Ruimte heeft het kabinet tot 2014 een miljard euro beschikbaar voor gebiedsontwikkeling. Op voorstel van minister Cramer (VROM) heeft het kabinet deze maand 17 projecten geselecteerd die in aanmerking komen voor subsidie. Bij de selectie van de projecten is ervoor gekozen de rijksinzet te richten op gebieden die onderdeel uitmaken van de nationale ruimtelijke hoofdstructuur, waar de ruimtedruk het grootst is en een aantal belangrijke ruimtelijke uitdagingen bij elkaar komen. Het Nijmeegse project sluit aan bij die doelstelling waar het erom gaat de kwaliteit van het rivierengebied te verbeteren en door binnenstedelijke herstructurering aantrekkelijke mogelijkheden voor wonen en werken te bieden. De definitieve toekenning en vaststelling van de hoogte van de subsidie vindt plaats bij de verdere uitwerking van het project.

Rond 2020 heeft Nijmegen er een nieuwe stadswijk bij: Waalfront. In 2006 is een masterplan vastgesteld voor een gevarieerd woongebied met 2650 woningen, bedrijvigheid en parkachtig groen. Het Waalfront ligt op een unieke plek in Nijmegen. Ingeklemd tussen de Waal, de oude binnenstad en de woonwijk Waterkwartier. Door de groei van de stad is de bestaande industrie rondom de binnenhaven in deze tijd niet goed meer op zijn plaats.

De selectie voor rijkssubsidie hangt nauw samen met de onderlinge samenhang en complexiteit van de ontwikkelingen op de Nijmeegse Waaloevers. Het Waalfront en de modernisering van het aangrenzende bedrijventerrein Noord- en Oostkanaalhavens geven een nieuw gezicht aan een deel van de zuidelijke oever. Op dit moment wordt met de Waalsprong op de noordelijke oever al druk gebouwd aan een nieuw stadsdeel met 12.000 woningen. In 2012 is er tussen beide gebieden met de tweede stadsbrug ook een directe verbinding over de rivier. Met het oog op de waterveiligheid heeft het Rijk in het kader van Ruimte voor de Rivier besloten tot een dijkverlegging bij Nijmegen-Noord (Veur-Lent).

Bron: Gemeente Nijmegen