Nieuwe woonvisie Gemeente Nijmegen

Nijmegen, 13 januari 2008
 
Nijmeegse woonvisie:ongedeelde stad en bewoners binden

Nijmegen heeft een nieuwe woonvisie. De twee centrale uitgangspunten, een ongedeelde stad en bewoners binden, zijn uitgewerkt in zes opgaven. De belangrijkste zijn het inlopen van het woningtekort, doorgaan met de wijkaanpak, betaalbaarheid en kwaliteit van het wonen en extra aandacht voor ouderen, studenten en kwetsbare groepen. De hoofdlijnen worden per stadsdeel uitgewerkt. Burgemeester en wethouders hebben de nota “Wonen leeft, woonvisie Nijmegen 2009-2020” vastgesteld. In deze nota is de koers voor de komende jaren bepaald.

Een goed woonklimaat is in de eerste plaats belangrijk voor de inwoners. Maar het geeft ook een positieve impuls aan het culturele klimaat en het voorzieningenniveau. Het is een vestigingsplaatsfactor voor bedrijven.
De woonvisie geeft de koers en de keuzes om een goed woonklimaat te behouden, te verbeteren én te versterken met het oog op de toekomst. Daarvoor wil de gemeente de komende jaren blijven investeren in de samenwerking met andere partijen. Bewoners, woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en projectontwikkelaars. Alleen dan kunnen resultaten worden geboekt. De nota bevat daarom een uitvoeringsagenda voor de komende jaren. Als basis voor het maken van afspraken, gericht op resultaat.
Het college is zich ervan bewust dat de gevolgen van de kredietcrisis zich ook op de Nijmeegse woningmarkt zullen doen gelden. Dit omgeeft met name de uitvoering van het woningbouwprogramma met onzekerheden.

De nota moet nog worden vastgesteld in de raad. Voor de bespreking in de gemeenteraad vindt over de woonvisie een debat in LUX plaats en wordt een avond voor bewoners georganiseerd.

Bron Gemeente Nijmegen